Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0447-3278

 

Innhold -70. bind - 103 årgang - 2010

 

Vitenskapelig bedømte artikler

Presisjonsmåling med standardutstyr
Inge Revhaug  ...................... KP1-2010

«Nær utakt» Plan- og bygningslovreformer i Norge og Sverige
Thomas Kalbro, Eidar Lindgren og August E. Røsnes
........................................... KP1-2010

Gravimetri med treghetssystemer: Oversikt og testresultater
Christian Gerlach, Raul Dorobantu,Christian Ackermann, Narve Kjørsvik og Gerd Boedecker
........................................... KP1-2010

Gjennomføring av kartforretningsprosessen i kommunane
Leiv Bjarte Mjøs
........................................... KP2-2010

Virkeområdet for forurensningsloven § 24a om avløpsanlegg, særlig i forhold til overvann og veier
Steinar Taubøll
........................................... KP3-2010

Ansvarsgrunnlaget når reguleringsplan griper inn i servitutter
Endre Stavang
........................................... KP3-2010

Skiftegrunnlag i skog
Sølve Bærug
........................................... KP3-2010

Forholdet mellom Grunnloven § 106 og eiendomsretten til OpplysningsvesenetsFond
Geir Stenseth
........................................... KP3-2010

Kartlegging av urban grønnstruktur med satellittdata
Kine Halvorsen Thorén, Øivind Due Trier, Einar Lieng og Renata Aradi
........................................... KP4-2010

Hvordan integrere hverdagsfriluftsliv i planleggingen?
Margrete Skår, Vegard Gundersen og Erling Krogh
........................................... KP4-2010

Bevaring av bynære friluftsområder – hva betyr deltakelse og mobilisering fra lokalsamfunnet?
Knut Bjørn Stokke og Eva Irene Falleth
........................................... KP4-2010

Nye utfordringer i rurale kommuner. Fritidsboliger og lokaldemokrati
Winfried Ellingsen, Gro Sandkjær Hanssen og Inger-Lise Saglie
........................................... KP4-2010

Kartlegging av barns bruk av plass. Erfaringer fra Fredrikstad, Norge
Renata Aradi
........................................... KP4-2010

Eiendom og jus

Rett til forsikring – fra ikke problem til «overkill»
Hans Jacob Bull
............................................ KP3-2010

Når elven skifter leie – noen grense- og rettighetsspørsmål
Thor Falkanger
............................................ KP3-2010

Reindriftens bruksrettigheter
Kirsti Strøm Bull
............................................ KP3-2010

«Med lapp for øyet og papegøye på skulderen». Om den prosedurale planteoriens forsøk på vitenskapliggjøring av det allmenne
August E. Røsnes
............................................ KP3-2010

Noen refleksjoner omkring nyere teori om rettens bevisvurdering med utgangspunkt i noen tingsrettslige saker
Einar Bergsholm
............................................ KP3-2010


Plan

Det åbne lands planlægning – danske erfaringer med nye kommuneplanprocesser
Lone Søderkvist Kristensen og Jørgen Primdahl ............................................ KP4-2010


Geomatikk

Index of Field og andre viktige dokumenter relatert til verdensarvmonumentet «Struves meridianbåge»
Vitali Kaptüg
............................................. KP1-2010

Gjennomføringen av INSPIREdirektivet i Norge
Dag Høgvard
............................................. KP2-2010

Sveriges genomförande av Inspiredirektivet
Monica Lagerqvist Nilsson och Christina Wasström
............................................. KP2-2010

INSPIRE i Danmark
Thorben Brigsted Hansen og Ulla Kronborg Mazzoli
............................................. KP2-2010

En nationell geodataportal – tillsammans, smidigt och öppet
Antti Rainio
............................................. KP2-2010


Utdanning

Nordisk samarbejde på uddannelsesområdet
Lars Bodum og Michael Tophøj Sørensen
............................................. KP2-2010

Lantmäteriutbildningen i Finland
Arvo Vitikainen
............................................. KP2-2010

Lantmäteri i nya utbildningsformat i 2000-talets Sverige
Klas Ernald Borges
............................................. KP2-2010

Utdanningene i Norge
Inge Revhaug og Leiv Bjarte Mjøs
............................................. KP2-2010


Innhold 2010
Trykt indeks: 70. bind – 103. årgang – 2010
KP4-2010

Redaksjonelle artikler - Ledere

Plan og bygningsloven og geomatikk
Inge Revhaug
............................................... KP1-2010

Nordisk hefte 2010
Inge Revhaug
............................................... KP2-2010

Festskrift for Daniel Rogstad
Einar Bergsholm
............................................... KP3-2010

Grønn planlegging og friluftsliv
Knut Bjørn Stokke
............................................... KP4-2010


Ombudsmannsrapporter

Ombudsmannarapport Finland
Pekka Halme
............................................... KP2-2010

Ombudsmannsrapport Norge
Leiv Bjarte Mjøs, Arve Leiknes og Inge Revhaug
............................................... KP2-2010

Ombudsmannarapport Sverige
Svante Astermo, Ewa Swensson och Birgitta Hansson
............................................... KP2-2010

Ombudsmandsrapport Danmark
Henning Elmstrøm
............................................... KP2-2010


Aktuell debatt

Offentlig kartinformasjon bør være gratis for innbyggerne
Ivar Johansen
............................................... KP2-2010

God kommunikasjon i plan- og byggesaker krever god visualiseringsmetodikk
Tore Bø
............................................... KP2-2010


Personalia

Bjørn Ragnvald Pettersen 60 år
............................................... KP2-2010

Doktorgrad
Kristian Breili
............................................... KP2-2010

Daniel Rogstad er 70 år
Einar Bergsholm
............................................... KP3-2010

Doktorgrad
Helena Nordh
............................................... KP4-2010


Bokomtaler

Land Administration for Sustainable Development
Leiv Bjarte Mjøs
............................................... KP2-2010


Notiser

Arve Leiknes ny leder i NJKF etter Leiv Bjarte Mjøs
............................................... KP4-2010


     

Forfatterregister

 

Ackermann, Christian ...................................... 46 KP1-2010

Aradi, Renata ......................................... 238,295 KP4-2010

Astermo, Svante ............................................. 97 KP2-2010

Bergsholm, Einar .......................... 149, 218, 231 KP3-2010

Bodum, Lars ................................................. 70 KP2-2010

Boedecker, Gerd .......................................... 46 KP1-2010

Borges, Klas Ernald ...................................... 82 KP1-2010

Bull, Hans Jacob .........................................151 KP3-2010

Bull, Kirsti Strøm ........................................174 KP3-2010

Bærug, Sølve ............................................ 205 KP3-2010

Bø, Tore ..................................................... 60 KP1-2010

Dorobantu, Raul ......................................... 46 KP1-2010

Ellingsen, Winfried .................................... 277 KP4-2010

Elmstrøm, Henning ..................................... 98 KP2-2010

Falleth, Eva Irene ..................................... 265 KP4-2010

Falkanger, Thor ....................................... 156 KP3-2010

Gerlach, Christian ...................................... 46 KP1-2010

Gundersen, Vegard .................................. 254 KP4-2010

Halme, Pekka ............................................ 95 KP2-2010

Hansen, Thorben Brigsted ........................ 134 KP2-2010

Hanssen, Gro Sandkjær ........................... 277 KP4-2010

Hansson, Birgitta ....................................... 97 KP2-2010

Høgvard, Dag .......................................... 121 KP2-2010

Johansen, Ivar .......................................... 26 KP1-2010

Kalbro, Thomas .........................................27 KP1-2010

Kaptüg, Vitali ........................................... 18 KP1-2010

Kjørsvik, Narve ......................................... 46 KP1-2010

Kristensen, Lone Søderkvist .................. 311 KP4-2010

Krogh, Erling .......................................... 254 KP4-2010

Leiknes, Arve ............................................ 96 KP2-2010

Lieng, Einar ........................................... 238 KP4-2010

Lindgren, Eidar ........................................ 27 KP1-2010

Mazzoli, Ulla Kronborg .......................... 134 KP2-2010

Mjøs, Leiv Bjarte ............... 90, 96, 101, 143 KP2-2010

Nilsson, Monica Lagerqvist ............................. 127 KP2-2010

Primdahl, Jørgen ............................................. 311 KP4-2010

Rainio, Antti ................................................... 139 KP2-2010

Revhaug, Inge ............. 7, 9, 68, 90, 96 KP1-2010 KP2-2010

Røsnes, August E. ........................ 194 KP1-2010 KP3-2010

Saglie, Inger-Lise ........................................... 277 KP4-2010

Skår, Margrete .............................................. 254 KP4-2010

Stavang, Endre .............................................. 182 KP3-2010

Stenseth, Geir ............................................... 224 KP3-2010

Stokke, Knut Bjørn .............................. 236, 265 KP3-2010

Swensson, Ewa ............................................. 97 KP2-2010

Sørensen, Michael Tophøj ............................. 70 KP2-2010

Stokke, Taubøll, Steinar ............................... 166 KP3-2010

Thorén, Kine Halvorsen ............................... 238 KP4-2010

Trier, Øivind Due ........................................ 238 KP4-2010

Vitikainen, Arvo ............................................ 76 KP2-2010

Wasström, Christina .....................................127 KP2-2010